Verzuim- en verlofbeleid

Ziekmelding en te laat komen
Ziekmelding
Als een leerling ziek is, dan moet dit tussen 08.00 uur en 08.15 uur telefonisch worden doorgegeven aan onze conciërge. Het telefoonnummer van de school is 020-676 06 25.
 
Als een leerling om een andere reden moet verzuimen, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of een bezoek aan tandarts/orthodontist, wordt ouders verzocht dit zo veel mogelijk buiten de lestijden plaats te laten vinden. Als dit niet mogelijk is, dient het verzuim schriftelijk of via e-mail minstens twee dagen van te voren aan de groepsleerkracht te worden gemeld.
 
Te laat komen
Zodra een leerling te laat op school komt, moet dit door de ouders worden gemeld. Wij verzoeken u dit ook telefonisch te melden met opgaaf van reden. Wanneer er geen reden is gegeven krijgen de ouders een email met de vraag wat de reden van het te laat komen is.
 
Verlof aanvragen
Aanvraag vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep
Alle ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet mag. Dit betekent dat het niet is toegestaan om (extra) verlof op te nemen voor een vakantie tussendoor, of voor het verlengen van een vakantie. Dit kan alleen indien uw werk hierin absoluut geen andere keuze geeft. Dit zal door de werkgever moeten worden aangetoond. Het verlof dient  ruimschoots van te voren te worden aangevraagd door middel van het formulier “Aanvraag verlof wegens specifieke aard van het beroep”.
 
Aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden
Er zijn ‘gewichtige omstandigheden’ waardoor extra verlof wel wordt toegestaan. We hebben het dan over verlof om godsdienstige redenen, begrafenis, een huwelijk binnen de kleine familiekring. Denk aan u zelf, de opa’s en oma’s of oom en tante van uw kind. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen hiervan. Het is niet in het belang van het kind om vaak school te moeten missen.
Extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden moet ruimschoots van te voren schriftelijk worden aangevraagd, door middel van het inleveren van het formulier “Aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden”.
De folder van Bureau Leerplicht Plus vindt u  hier terug.
 
U dient het formulier in te leveren bij de administratie. Dit kan ook per mail: administratie@hvlschool.nl.
 
Leerlingen van 4 jaar
Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Toch is het ook voor hen belangrijk dat zij zoveel mogelijk de lessen volgen en meedoen met alle activiteiten. Wij verwachten daarom ook van de ouders en verzorgers van 4-jarigen dat zij afwezigheid altijd melden en toelichten. Bij verlof zoals hierboven omschreven dient u ook een formulier in te vullen.

Onze regels

We zijn een sfeervolle school en dat willen we graag blijven. Daarom is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken, zowel met de leerlingen als met de ouders. Op deze manier is het voor…

Lees verder
Sluiten
INLOGGEN PARRO